W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:

 1. Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Zawilców 8 przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu AKS Mikołów.
 2.  Administratorem danych osobowych jest Prezes AKS Mikołów, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

 

Administrator danych informuje, że:

 1. przetwarzanie przez klub AKS Mikołów dane osobowe członków klubu, zawodników, pracowników klubu AKS Mikołów oraz kandydatów na członków klubu AKS Mikołów pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
 2. podanie danych osobowych klubowi AKS Mikołów jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie AKS Mikołów. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie AKS Mikołów. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w klubie AKS Mikołów albo z wystąpieniem z klubu AKS Mikołów;
 3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa klubu - Krzysztofa Janeczka lub pod adresem e-mail kontakt @ aksmikolow.pl 
 4. Pani/Pana dane osobowe:
  1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są
   przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
  2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu AKS Mikołów
   wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
   (nie są przetwarzane w celach handlowych),
  3. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu AKS Mikołów, a także po ustaniu
   członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie
   usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
  4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też
   jakichkolwiek pomiarów,
  5. zgodnie z obowiązującym prawem niektóre dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Okręgowemu Związkowi Piłki Nożnej, lekarzowi medycyny sportu lub MOSIR Mikołów. 

   Przetwarzamy dane między innymi, aby:

   • Zawodnik pełnoletni mógł uczestniczyć w meczach,sparingach,turniejach,wyjazdach klubowych.
   • Państwa dziecko mogło uczestniczyć w meczach, sparingach, turniejach, wyjazdach klubowych.
   • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam na ocenę naszej pracy.
   • zgłaszać zawodników do PZPN, aby dzieci mogły uczestniczyć w rozgrywkach.
   • Państwa numery telefonów są nam niezbędne w celu stałego kontaktu dotyczącego np. informacji dotyczących treningów oraz w przypadku, gdy dziecko [zawodnik] dozna urazu.
 5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana
  danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub AKS Mikołów dotyczących Pani/Pana danych
  osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych).

Wspierają nas:

Bank MBS
MOSIR
Vega Sport
Mikołów
HETMAN
Brązowa gwiazdka